Meranie diferenčných a Darlintonových zosilňovačov
Measurement of differential and Darlington amplifiers