Simulácia v PSPICE

Darlingtonov zosilňovač


Ciele experimentu T6-7: Darlingtonov zosilňovač

 

  1. Zistiť JS prenos Darlingtonovej dvojice dvoch NPN tranzistorov.
  2. Zistiť prenos a vstupnú impedanciu zosilňovača (.AC analysis). Pri simulácií prenosovej funkcie zistiť šírku prenášaného frekvenčného pásma.


Použité súčiastky:

Tranzistor: 2x2N2222
RezistoryR1=1 kΩ, R3=0,1 MΩ
Kondenzátory: C1=10 µF
Napájací zdroj: 1x10 V DCZapojenie obvodu T6-7

Úlohy

Otvorte T6-7.opj a vo svojej verzii zistite hodnoty pracovných prúdov a napätí obvodu. Z hodnôt pracovných prúdov overte analyticky odvodené vzťahy pre prúdové zosilnenie.
Zistite ST prenos, jeho šírku frekvenčného pásma a vstupnú impedanciu. Z hodnôt ST napätí a prúdov určite overte analyticky odvodené vzťahy pre prúdové zosilnenie.

  1. Zistite pracovné body pomocou JS analýzy (Bias point) zosilňovača s Darlingtonovou dvojicou.
  2. Zmeňte hodnoty prúdového zdroja tak aby bolo možné získať niekoľko bodov do jednosmernej prenosovej charakteristiky IC1/IB1, IC2/IB1,UC2/IB1.
  3. Pre budenie ST napäťovým zdrojom zistite napätia na jednotlivých uzloch a zneho prenos. Pre ST vstupný prúd pri známom budiacom napätí zistite vstupnú impedanciu. .
  4. Ako bude ovplyvnená šírka prenášaného pásma zmenou väzobnej kapacity C1? Vysvetlite prečo možno kapacitu C1 znížiť na tak veľmi malé hodnoty. 
  5. Overte analyticky hodnotu dolnej medznej frekvencie z prevrátenej hodnoty R3C1 s veľkosťou zistenou simuláciou.

Projeckt v PSPICE na prevzatie: T6-7.zip