Simulácia v PSPICE

Differenčný zosilňovač


Ciele experimentu T6-1: Diferenčný zosilňovač


1.    Simuláciou zistiť hodnoty pracovných prúdov a napätí pracovných bodov a vplyvu jednotlivých prvkov obvodu an ich citlivosť (Bias points).
2.    Zistiť JS prenosovú charakteristiku medzi vstupom a výstupom (DC sweep).
3.    Zistiť prenos, vstupnú a výstupnú impedanciu diferenčného stupňa (.AC analysis). Pri simulácií prenosu zistiť šírku prenášaného frekvenčného pásma.
4.    Zistiť skreslenie vnášané diferenčný zapjením do harmonického signálu pre rôzne amplitúdy a jednosmerné predpätie (.TRAN).

Použité súčiastky:

Tranzistor: 4x2N2222
Rezistory: R1=2 kΩ, R2=1 kΩ, R2=1 kΩ, R2=6 kΩ
Napájací zdroj: 2x12 V DC


 

 
Obvod T6-1

Úlohy

Otvorte T6-1.opj a vo svojej verzii zistite hodnoty pracovných prúdov a napätí obvodu. Zistite ako sa zmenou nastavovacieho odporu menia.

  1. Uskutočnite JS analýzu prenosu z diferenčného vstupu na diferenčný výstup. Porovnajte zistený prenos s analyticky vypočítaným.
  2. Jeden zo vstupných odporov znížte na skoro skrat (0.01Ω). Určte z prenosovej charakteristiky offset zapojenia.
  3. Zistite ST prenos pre budiaci napäťový zdroj v intervale frekvencií 0.1 Hz - 100 MHz. Na paneli Probe možno zobraziť fázu a modul ľubovoľného napätia a prúdu výberom z ponuky "Plot Window Templates" a vložením do zátvorky elektrickej veličiny ktorej priebeh nás zaujíma. Zobrazenie diferenciálnych (linearizovaných) hodnôt impedancií a prenosov naprogramujte postupom opísaným v kap.4.6. Zistenú hodnotu prenosu porovnajte s analyticky vypočítaným.
  4. Veľkosť výstupného diferenciálneho (linearizovaného) odporu určte z Theveninovej náhrady postupom uvedeným v  kap.4.6. 
  5. Pre sinusový budiacia signál frekvencie 1 kHz zistite tvar výstupného rozdielového napätia. Pozorujte skreslenai pre parametricky premenné JS predpätie v intervale +/- 0.1V. Túto úlohu zopakujte aj pre väčšiu hodnotu súčtového prúdu. 

Projeckt v PSPICE na prevzatie: T6-1.zip

Otázky a odpovede

    6.  Čo je hlavná výhoda diferenčného zapojenia?
    7.  Aké skreslenia vnáša do obvodu diferenčný stupeň pri nulovom predpätí vstupnej dvojice (symetrické,nesymetrické)?
    8.  Ak je skreslenie vnáša diferenčný stupeň pri nenulovom ofsete?
    9.  Môže rozdiel odporv v sérii s bázou spôsobiť jednosmený ofset?


Manuál pre prácu s PSPICE