Simulácie v PSPICE

Stabilizovaný zdroj

Ciele experimentu T8-3: Stabilizátor napätia s emitorovým sledovačom

 1. Zistiť JS pracovné body v stabilizátore.
 2. Zistiť pomer zmeny výstupného napätia ku zmene vstupného napätia.Stabilizačný faktor.

Zapojenie obvodu T8-3

Úlohy

Otvorte T8-3.opj a vo svojej verzii zistite hodnoty pracovných prúdov a napätí obvodu. Tieto hodnoty overte analyticky.
Zistite stabilizačný faktor pre rôzne hodnoty odporu na Zenerovú diódu.

 1. Zistite pracovné body pomocou JS analýzy (Bias point) stabilizátora. Tieto hodnoty overte analyticky.
 2. Zistite vplyv hodnoty odporu R2 na pracovné body
 3. Zistite prenos ∆U2/∆U1 zo vstupu na výstup. Stabilizačný faktor. Diferenciálna hodnota prenosu zo vstupu na výstup.

Projekt v PSPICE na prevzatie: T8-3.zip

Ciele experimentu T9-5: Spojitý sériový stabilizátor s operačným zosilňovačom

 1. Analyzujte činnosť spojitého stabilizátora s použitím operačného zosilňovača.
 2. Ktoré prvky zo zapojenia sú integrované v IO µA723 ako spojitom stabilizátore napätia
 3. Zistite vplyv odporu na obmedzenie prúdu ako prúdovej poistky


Zapojenie
        obvodu T9-5

Úlohy

 1. Otvorte T9-5.opj a vo svojej verzii zistite hodnoty pracovných prúdov a napätí obvodu. Tieto hodnoty overte analyticky.
 2. Zistite pracovné body pomocou JS analýzy (Bias point) stabilizátora. Tieto hodnoty overte analyticky.
 3. Zistite vplyv odporu R3 na výstupné napätie stabilizátora
 4. Meňte odpor R5 a určite hodnotu výstupného prúdu na výstupe kedy prúdová poistka uzavrie výstupný tranzistor Q2 .
 5. Overte virtuálne nulové napätie na vstupe operačného zosilňovača.

Projekt v PSPICE na prevzatie: T9-5.zip


Manuál pre prácu s PSPICE