E-LAB

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií

E-LAB

využitie web technológii na výuku predmetov, ktorých súčasťou je práca v laboratóriu

Laboratórium pre výučbu elektroniky ovládané nástrojmi IT (E-Lab) predstavuje realizáciu a praktický výstup projektu KEGA 029TUKE-4/2012. Vzniklo s finančnou podporou Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR (KEGA). E-Lab tvorí jednu zložku e-vzdelávania v predmetoch programu "Elektronika" a "Telekomunikácie" vyžadujúcich si prácu v laboratóriu pre získanie praktických skúseností s elektronickými systémami. Umožňuje oboznámenie sa so štandardnými prístrojmi a ich použitím pri elektronických meraniach študentom denného a dištančného štúdia pomocou ľubovoľného prehliadača web stránok. Významným cieľom projektu je úspora nákladov na výučbu, vďaka využitiu virtuálnych prístrojov a prístupnosť laboratórií aj mimo času vyhradeného na experimentálne cvičenia.

Vyvinutý systém je aj ukážkou virtuálneho meracieho systému pre študentov predmetu Elektronické meracie systémy a ďalších podobne zameraných predmetov. Jednotlivé pracoviská vznikli v úzkej spolupráci učiteľov Katedry elektroniky a multimediálnych telekomunikácií a študentov tejto katedry v rámci bakalárskych, diplomových a dizertačných prác, začo patrí všetkým zúčastneným študentom poďakovanie.

Je to súčasne vzorový príklad možností virtuálnych meracích systémov pre záujemcov z priemyselnej praxe.

Realizačný tím projektu pod vedením prof. Michaeliho a jeho zástupcu prof. Šaligu plánuje pokračovať aj v budúcnosti s rozširovaním a vylepšovaním tohto pracoviska, k čomu pozývame všetkých záujemcov z radov študentov KEMT ako aj ostatných katedier FEI TU v Košiciach, prípadne aj záujemcov z iných fakúlt TU.